วีซ่าปั้นปลาย

วีซ่าบั้นปลาย ( Retirement Visa)

คนต่างชาติทุกสัญชาติ อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องการเข้ามาประเทศไทยเพื่อเข้ามาพักผ่อนเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายสามารถขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa “O-A” เข้ามาก่อนโดยต้องแสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งเงินฝากและ/หรือเงินได้หรือเงินบำนาญรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาทหรือหนังสือรับรองรายได้/เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท นับถึงวันยื่นคำขอ คนต่างด้าวที่ต้องการจะขอ Non-Immigrant Visa “O-A” ประเภทบั้นปลายชีวิตนั้น (Long Stay) สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่คนต่างด้าวมีสัญชาติหรือในประเทศที่มีถิ่นพำนักเท่านั้น ในกรณีมีความประสงค์จะนำคู่สมรสเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรด้วย แต่คู่สมรสไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภท “O-A” (Long Stay) ได้ ให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส ทั้งนี้ คู่สมรสจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” พำนักได้ 3 เดือน หากต่างชาติต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย 1 ปี ต้องไปยื่นเรื่องที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง