วีซ่าแต่งงาน (คู่สมรสคนไทย)

วีซ่าแต่งงาน Non-Immigrant Visa (Non-O)

หากคนต่างด้าวแต่งกับกับภรรยาไทย มีความต้องการจะเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทย สามารถขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-O) โดยสามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือจะขอเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่า ผ.30 วีซ่า ผ.90 มาเป็นวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-O) ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งวีซ่าตัวนี้จะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 3 เดือน แต่หากต้องการจะอยู่ประเทศไทย 1 ปี ก็ไปขอยื่นเรื่องเปลี่ยนได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-O) และวีซ่า 1 ปี

1. กรณีภรรยาเป็นคนไทยคนต่างด้าวต้องมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 400,000 บาทโดยดูจากบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน หากไม่มีเงินในบัญชีถึง 400,000 บาท ก็เป็นหลักฐานจากการมีรายได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองรวมกันไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

2. กรณีสามีเป็นคนไทยไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้ แต่ควรแสดงเอกสารที่เกี่ยวกับทำงาน รวมทั้งสมุดฝากบัญชี

3. ทั้งภรรยาไทยและสามีไทยมีหลักฐานการสมรส หรือหลักฐานจดทะเบียนรับรองบุตร

ข้อควรรู้

หากคนต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ด้วยวีซ่าตัวเดิม ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต้องทำ Re-Entry ก่อนซึ่ง การทำ Re-Entry สามารถทำได้ สองแบบดังนี้