วีซ่าผู้ฝึกสอน วีซ่าอาจารย์

วีซ่ากรณีเป็น ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา Non-Immigrant Visa (Non-B)

หากต้องการประสงค์จะมาเป็นสอนหนังสือในสถานศึกษาทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชนนั้น ขั้นตอนการขอวีซ่านั้นก็เหมือนกับวีซ่าทำงานคือ ต้องขอ Non-Immigrant Visa (Non-B) แล้วก็ขอใบอนุญาตทำงานต่อ แล้ว จึงทำเรื่องขอวีซ่า 1 ปีต่อซึ่งการขอวีซ่ากรณีนี้ก็เหมือนกับวีซ่าทำงานทั่ว ๆ ไป เพียงแต่เอกสารในการยื่นเรื่องนั้นไม่เหมือนกัน ทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชนใช้ประกอบการยื่นเรื่องหลัก ๆ คือ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-B) และวีซ่า 1 ปี กรณีเป็นครู อาจารย์

1. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

2. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี

4. ใบอนุญาตเป็นครู