วีซ่าติดตาม

วีซ่าติดตามครอบครัว Non-Immigrant Visa (Non-O)

คนต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน มาศึกษา หรืออยู่ที่ประเทศไทย หากสามี ภรรยา บุตร บิดา/มารดาต้องการเข้ามาอยู่ประเทศไทยกับคนต่างด้าว ก็สามารถเข้ามาอยู่ได้โดยขอวีซ่าติดตามเข้ามา ซึ่งการทำวีซ่านี้นั้นขั้นตอนก็เหมือนกับวีซ่าตัวอื่นคือ สามารถขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-O) โดยสามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือจะขอเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่า ผ.30 วีซ่า ผ.90 มาเป็นวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-O) ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง วีซ่าติดตามนี้ เมื่ออยู่ครบกำหนด 3 เดือนแล้วหากประสงค์จะอยู่ต่อก็สามารถยื่นเรื่องขออยู่ต่อได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยวีซ่าจะอยู่ได้เท่ากับคนต่างด้าวที่ได้รับวีซ่าในประเทศไทย