Business Visa

Non-Immigrant Visa (Non-B) การขออยู่ต่อกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ

ต่างชาติท่านใดเมื่อเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วมีความประสงค์ต้องการทำงานในประเทศไทยนั้นจะต้องเปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-Immigrant Visa (Non-B) หรือ Non-Immigrant Visa (Non-o) หรือ Non-Immigrant Visa ที่เกี่ยวกับการทำงานด้านอื่น ๆ เช่น อาจารย์

ซึ่งวีซ่านี้สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนที่ประเทศไทยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือจะบินออกไปทำที่สถานทูตไทยในต่างประเทศก็ได้แต่วีซ่านี้ จะอยู่ต่อได้อีก 3 เดือนเท่านั้น หากท่านใดประสงค์จะขอ 1 ปีต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน ( ดูที่ใบอนุญาตทำงาน) หลังจากนั้นก็ทำเรื่องขอ วีซ่า 1 ปีต่อ วีซ่า 1 ปี

หากต่างด้าวท่านใดประสงค์จะขออยู่ต่อเพื่อทำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อทำเรื่อง

ยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-B) แล้วต้องไปทำเรื่องขอใบอนุญาตทำงานก่อนเมื่อได้ใบอนุญาตทำงานแล้วก็มายื่นเรื่องขอวีซ่า 1 ปี ซึ่งการขอนั้นต้องไปทำเรื่องที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อทำเรื่องเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่จะประทับระยะเวลาการอยู่เพิ่มให้อีก 1 เดือน เพราะต้องรอฟังผลว่าจะได้ 1 ปีหรือไม่ เมื่อถึงวันหมด 1 เดือนไปฟังผลหากผ่านก็สามารถอยู่ต่อได้ 1 ปี แต่ถ้าหากไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะประทับให้อีก 2 เดือนรอนำสืบอีกครั้งหากครั้งนี้ไม่ผ่านอีกเราต้องทำเรื่องขออยู่ต่ออีกหลังจากนั้นต้องบินไปทำเรื่องที่ต่างประเทศเข้ามาใหม่

เงื่อนไขในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

สำหรับต่างชาตีที่มีวีซ่าแล้วแต่ต้องการใบอนุญาตทำงานต้องมีเงื่อนไขดังนี้

1. บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2,000,000 บาท หากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 400,000 บาท ต่อต่างชาติ 1 คน

2. พนักงานคนไทย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน และพนักงานคนไทยต้องมีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามที่กฎหมายแรงงานไทยระบุไว้ ซึ่งประมาณขั้นต่ำเดือนละประมาณ 6,500 บาท

3. อัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามสัญชาติ มีดังนี้

3.1 สัญชาติญี่ปุ่น , อเมริกา และแคนนาดา เงินเดือนขั้นต่ำ 60,000 บาท / เดือน

3.2 ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน

3.3 สัญชาติเกาหลี , ไต้หวัน , ฮ่องกง , สิงค์โปร , มาเลเซีย เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาท / เดือน

3.4 สัญชาติอินเดีย , กลุ่มตะวันออกกลาง , จีน , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท / เดือน

3.5 สัญชาติพม่า , ลาว , เวียดนาม , กัมพูชา และทวีปอัฟริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท / เดือน

3.6 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน

4. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา : ข้อ 3 มาจากกระทรวงแรงงาน

ข้อควรรู้

หากคนต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ด้วยวีซ่าตัวเดิม ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต้องทำ Re-Entry ก่อนซึ่ง การทำ Re-Entry สามารถทำได้ สองแบบดังนี้

1. แบบ Single Re-Entry สามารถใช้ได้ครั้งต่อครั้งที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเหมาะกับผู้ที่เดินทางบินออกไปต่างประเทศไม่บ่อย ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 บาท

2. แบบ Multiple Re-Entry คือ สามารใช้เดินทางเข้า – ออก ได้มากกว่า 1 ครั้ง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางเข้า – ออก ต่างประเทศบ่อยครั้ง ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,800 บาท

หากต่างด้าวท่านใดได้วีซ่าตัวใดแล้วเช่น Non-Immigrant Visa (Non-B) แล้วบินออกไปต่างประเทศแล้วไม่ทำ Re-Entry ก่อนออกไปต่างประเทศ วีซ่าที่ได้เข้ามาส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็น ผ.30 หรือ ผ.90 ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถขอใบอนญาตทำงานต่อได้ แต่สำหรับต่างด้าว ที่มีวีซ่าแบบ Non – immigrant visa – Multiple ไม่ต้องทำ Re – Entry เว้นแต่จะเปลี่ยนเป็นตัววีซ่า 1 ปีแล้วต้อง Re-Entry เพื่อให้ได้วีซ่าตัวเดิม

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดูที่ เว็บไซส์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , กรมการกงศุล และกระทรวงแรงงาน