Our Service

หากท่านต้องการขอวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยเหตุผลดังนี้

วีซ่าทำงาน Non Immigrant Visa “Non – B,O”

วีซ่าครู,อาจารย์,บุคลากรสถานศึกษา Non Immigrant Visa “Non – B”

วีซ่านักเรียน,นักศึกษา Non Immigrant Visa “Non – ED”

ครูหรืออาจารย์ฝึกสอน, หรือนักวิจัย Non Immigrant Visa “Non – ED,RS”

วีซ่าแต่งงาน ,วีซ่าครอบครัว Non Immigrant Visa “Non – O”

วีซ่าติดตาม กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่มีวีซ่าแล้ว Non Immigrant Visa “Non – O,B”

วีซ่านักร้อง นักแสดง Non Immigrant Visa “Non – B”

วีซ่าผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย Non Immigrant Visa “Non – O”

ใบอนุญาตทำงาน ( WORKPERMIT )

ทางเราผู้ให้บริการงานด้านวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ซึ่งให้บริการเพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด

อัตราค่าบริการรับทำวีซ่า

หากต้องการเปลี่ยนวีซ่า เป็นวีซ่า Non Immigrant Visa “Non – B” ค่าบริการ 5,900 บาท

วีซ่าทำงาน 1 ปี ค่าบริการ 6,900 บาท

วีซ่าครู,อาจารย์,บุคลากรสถานศึกษา ของเอกชน ค่าบริการ 3,900 บาท

วีซ่าครู,อาจารย์,บุคลากรสถานศึกษา ของรัฐบาล ค่าบริการ ค่าบริการ 2,900 บาท

วีซ่านักเรียน,นักศึกษา ค่าบริการ 3,900 บาท

วีซ่าแต่งงาน ,วีซ่าครอบครัว ค่าบริการ 4,900 บาท

วีซ่าผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย ค่าบริการ 4,900 บาท

วีซ่าติดตาม หากทำพร้อมกับวีซ่าอื่นๆ ไม่คิดค่าบริการ

ใบอนุญาตทำงาน ( WORKPERMIT ) ค่าบริการเริ่มต้น 4,900 บาท