แจ้งอยู่เกิน 90 วัน

แจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน (Report 90 day)

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ซึ่งการรายงานตัวนั้นสามารถแจ้งก่อนล่วงหน้า 15 วันและหลัง 7 วันซึ่งหากรายงานตัวล่าช้าจะมีอัตราค่าปรับ yle[s��$�