วันสต๊อปวีซ่า

One Stop Visa สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกันเลย ซึ่งเงื่อนไขของต่างชาติที่จะทำวีซ่า One Stop Visa ได้นั้นต้อง
1. คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ
บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท หรือได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าปโตรเลียม หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ( BOI) และ กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
2. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศ
3. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาปฎิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
4. คนต่างด้าวซึ่งเป็นักวิจัยและพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คนต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ
6. คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติงานประจำสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค
8. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างปประเทศ

ทั้งนี้รวมถึงบิดามารดา คู่สมรสและบุตร ของต่างด้าว