บริการของเรา

บริการของเรา

Non Immigrant Visa “Non – B”

วันสต๊อปวีซ่า ( วีซ่า พร้อม ใบอนุญาตทำงาน )

วีซ่าทำงาน 1 ปี

วีซ่าครู,อาจารย์,บุคลากรสถานศึกษา ของเอกชน

วีซ่าครู,อาจารย์,บุคลากรสถานศึกษา ของรัฐบาล          

วีซ่านักเรียน,นักศึกษา

วีซ่าแต่งงาน ,วีซ่าครอบครัว

วีซ่าผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย

วีซ่าติดตาม

หากทำพร้อมกับวีซ่าอื่นๆ ไม่คิดค่าบริการ

ใบอนุญาตทำงาน ( WORKPERMIT )