วีซ่าอาจารย์

วีซ่ากรณีเป็น ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา Non-Immigrant Visa (Non-B)
หากต้องการประสงค์จะมาเป็นสอนหนังสือในสถานศึกษาทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชนนั้น ขั้นตอนการขอวีซ่านั้นก็เหมือนกับวีซ่าทำงานคือ ต้องขอ Non-Immigrant Visa (Non-B) แล้วก็ขอใบอนุญาตทำงานต่อ แล้ว จึงทำเรื่องขอวีซ่า 1 ปีต่อซึ่งการขอวีซ่ากรณีนี้ก็เหมือนกับวีซ่าทำงานทั่ว ๆ ไป เพียงแต่เอกสารในการยื่นเรื่องนั้นไม่เหมือนกัน ทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชนใช้ประกอบการยื่นเรื่องหลัก ๆ คือ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-B) และวีซ่า 1 ปี กรณีเป็นครู อาจารย์

1. หนังสือรับรองจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
2. หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี
4. ใบอนุญาตเป็นครู

ซึ่งรายละเอียดสามารถตรวจได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง

ข้อควรรู้
หากคนต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ด้วยวีซ่าตัวเดิม ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต้องทำ Re-Entry ก่อนซึ่ง การทำ Re-Entry สามารถทำได้ สองแบบดังนี้

1. แบบ Single Re-Entry ซึ่งสามารถใช้ได้ในแต่ละครั้งที่ออกเดินทางไปต่างประเทศเหมาะกับผู้ที่เดินทางบินออกไปต่างประเทศไม่บ่อย ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 บาท

2. แบบ Multiple Re-Entry คือเราทำครั้งเดียวแต่สามารถเดินทางได้บ่อยครั้งเหมาะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางบินเข้าออกต่างประเทศบ่อยครั้ง ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,800 บาท

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดูที่ เวบไซส์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ กระทรวงกรมการกงศุล