วีซ่าแต่งงาน

Non Immigrant O

วีซ่าแต่งงาน

หากต่างชาติที่แต่งงานกับภรรยาคนไทยต้องการวีซ่าเพื่อเข้ามาประเทศไทยนั้น สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่า Non Immigrant O ได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศโดยใช้ใบทะเบียนสมรส และต้องมีเงินฝากในบัญชี 400,000 บาท หรือมีเงินเดือนขั้นต่ำ 40,000 บาท ซึ่งเมื่อเดินทางเข้ามาแล้วต่างชาติสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากต้องการอยู่ 1 ปีต้องไปยื่นขอที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งในท้องถิ่นที่อยู่
หรือหากเดินทางเข้ามาแล้วไม่ได้ขอวีซ่า Non Immigrant O เข้ามาก็สามารถไปเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราก่อนได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา) หลังจากนั้นก็ยื่นทำเรื่องขอวีซ่าเป็น 1 ปี