วีซ่าท่องเที่ยว

Non-Immigant Tourist Visa

การยื่นคำร้องขออยู่ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยสามารถเข้ามาได้โดยขอวีซ่า นักท่องเที่ยว ( Immigratino tourist visa ) ได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ ซึ่งอาจขอได้ 60 วัน หรือ 90 วันแล้วแต่เงื่อนไขข้อตกลงแต่ละประเทศ เมื่ออยู่ครบกำหนดตามวีซ่าแล้วแต่ประสงค์จะขออยู่ต่อก็สามารถขอวีซ่าท่องเทียวในประเทศไทยได้ที่สำนักตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะได้อีก 1 เดือน
หากไม่ได้ขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามา แต่เดินทางเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นตรวจลงตราเป็นวีซ่า ผ.30 หรือ ผ.90 หรืออาจเป็นวีซ่าผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 15 วันหรือ 30 วันแล้วแต่ตกลง แต่หากมีความประสงค์จะอยู่เมืองไทยเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวต่ออีกสามารถไปยื่นขอได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งสามารถอยู่ต่อได้อีก 7 วัน โดยการยื่นแบบคำขอ TM 7 เสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
หากต้องการที่จะอยู่เมืองไทยโดยวีซ่าท่องเที่ยวให้นานกว่านี้ก็สามารถออกไปประทับตราที่ต่างประเทศเช่นที่กัมพูชา ลาว ซึ่งจะได้ระยะเวลาเข้ามาใหม่เท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าต่างชาติเป็นคนประเทศไหนซึ่งระยะเวลาที่เข้ามาจะได้ไม่เท่ากันอาจเป็น ผ.15 ผ.30