วีซ่าอาจารย์

Non-Immigrant Visa (Non-B)

วีซ่ากรณีเป็น ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา
หากต้องการประสงค์จะมาสอนหนังสือในสถานศึกษาทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชนนั้นต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-B) ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือสามารถเข้ามาขอที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ ซึ่งสามารถอยู่เมืองไทยได้ 3 เดือน
เมื่อได้วีซ่า Non-B มาแล้วก็ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานที่กระทรวงแรงงาน หลังจากนั้นก็ยื่นขอวีซ่าทำงานเป็น 1 ปี ซึ่งการยื่นวีซ่า 1 ปีนั้นต้องทำ 30 วันสุดท้ายของวีซ่าที่อยู่ในประเทศไทย