วีซ่า

วีซ่าปั้นปลาย

Non-Immigrant Visa “O-A”

วีซ่าบั้นปลาย

คนต่างชาติทุกสัญชาติ อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องการเข้ามาประเทศไทยเพื่อเข้ามาพักผ่อนเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายสามารถขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa “O-A” เข้ามาก่อนโดยต้องแสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งเงินฝากและ/หรือเงินได้หรือเงินบำนาญรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาทหรือหนังสือรับรองรายได้/เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท นับถึงวันยื่นคำขอ คนต่างด้าวที่ต้องการจะขอ Non-Immigrant Visa “O-A” ประเภทบั้นปลายชีวิตนั้น (Long Stay) สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่คนต่างด้าวมีสัญชาติหรือในประเทศที่มีถิ่นพำนักเท่านั้น ในกรณีมีความประสงค์จะนำคู่สมรสเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรด้วย แต่คู่สมรสไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภท “O-A” (Long Stay) ได้ ให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส ทั้งนี้ คู่สมรสจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” พำนักได้ 3 เดือน
หากต่างชาติต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย 1 ปี ต้องไปยื่นเรื่องที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ใบอนุญาติทำงาน

Workpermit

ใบอนุญาตทำงาน  (Workpermit)

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนั้นขั้นแรกต่างชาติต้องมีวีซ่า Immigrant ก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะทำวีซ่า Immigrant Non-B หรือหากมีวีซ่า Immigrant Non-O (วีซ่าแต่งงาน) ก็สามารถทำได้
1. บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2,000,000 บาท ต่อต่างชาติ 1 คน
2. พนักงานคนไทย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน และพนักงานคนไทยต้องมีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามที่กฎหมายแรงงานไทยระบุไว้ ซึ่งประมาณขั้นต่ำเดือนละประมาณ 6,500 บาท

การขอใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติสำหรับวีซ่าแต่งงาน บริษัทต้องทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาทและมีพนักงานคนไทยเพียง 2 คนได้โดยมีการเอกสารหลักฐานใบทะเบียนสมรสด้วย
3. อัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามสัญชาติ มีดังนี้
3.1 ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย สัญชาติญี่ปุ่น , อเมริกา และแคนนาดา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน
3.2 สัญชาติเกาหลี , ไต้หวัน , ฮ่องกง , สิงค์โปร , มาเลเซีย เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาท / เดือน
3.3 สัญชาติอินเดีย , กลุ่มตะวันออกกลาง , จีน , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท / เดือน
3.4 สัญชาติพม่า , ลาว , เวียดนาม , กัมพูชา และทวีปอัฟริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท / เดือน
3.5 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน

4. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันสต๊อปวีซ่า

One Stop Visa สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกันเลย

ซึ่งเงื่อนไขของต่างชาติที่จะทำวีซ่า One Stop Visa ได้นั้นต้อง
1. คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ
บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท หรือได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าปโตรเลียม หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ( BOI) และ กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
2. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศ
3. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาปฎิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
4. คนต่างด้าวซึ่งเป็นักวิจัยและพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คนต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ
6. คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติงานประจำสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค
8. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างปประเทศ

ทั้งนี้รวมถึงบิดามารดา คู่สมรสและบุตร ของต่างด้าว

แจ้งอยู่เกิน 90 วัน

Report 90 day

แจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ซึ่งการรายงานตัวนั้นสามารถแจ้งก่อนล่วงหน้า 15 วันและหลัง 7 วันซึ่งหากรายงานตัวล่าช้าจะมีอัตราค่าปรับ

รีเอ็นทรี่ วีซ่า

Re-Entry Visa

Re-Entry Visa
หากคนต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ด้วยวีซ่าตัวเดิม ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต้องทำ Re-Entry ก่อนซึ่ง การทำ Re-Entry สามารถทำได้ สองแบบดังนี้
1. แบบ Single Re-Entry สามารถใช้ได้ครั้งต่อครั้งที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเหมาะกับผู้ที่เดินทางบินออกไปต่างประเทศไม่บ่อย ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 บาท
2. แบบ Multiple Re-Entry คือ สามารใช้เดินทางเข้า – ออก ได้มากกว่า 1 ครั้ง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางเข้า – ออก ต่างประเทศบ่อยครั้ง ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,800 บาท
หากต่างด้าวท่านใดได้วีซ่าตัวใดแล้วเช่น Non-Immigrant Visa (Non-B) แล้วบินออกไปต่างประเทศแล้วไม่ทำ Re-Entry ก่อนออกไปต่างประเทศ วีซ่าที่ได้เข้ามาจะเปลี่ยนเป็น ผ.15 ผ.30 หรือ ผ.90 ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถขอใบอนญาตทำงานต่อได้ แต่สำหรับต่างด้าว ที่มีวีซ่าแบบ Non – immigrant visa – Multiple ไม่ต้องทำ Re – Entry เว้นแต่จะเปลี่ยนเป็นตัววีซ่า 1 ปีแล้วต้อง Re-Entry เพื่อให้ได้วีซ่าตัวเดิม