วีซ่า

เปลี่ยนประเภทตรวจลงตรา

Alter the status of visa

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

เมื่อต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยแล้วต้องการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราที่ประเทศไทยโดยไม่ต้องการเดินทางไปทำที่สถานฑูตไทยในต่างประเทศ ก็สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ ซึ่งวีซ่าที่สามารถเปลี่ยนประเภทได้ ก็มีเช่น วีซ่า Immigration-Tourist,Transit Visa,ผ.15, ผ.30, ผผ.30, ผผ.90 ซึ่งต้องมีระยะเวลามากกว่า 15 วันนับแต่วันที่ไปยื่นเรื่อง หากระยะเวลาน้อยกว่า 15 วันไม่สามารถทำได้
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Immigration Non-B
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรานั้นไม่สามารถทำเรื่องเปลี่ยนในประเทศไทยได้ถ้า
1. วีซ่าบางประเภทก็ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้เช่น Immigration –Ed ( วีซ่านักเรียน ) หรือวีซ่า Immigration – O (วีซ่าแต่งงาน) ต้องการเปลี่ยนเป็น Immigration-Non B ซึ่งต้องเดินทางออกไปทำที่สถานฑูตในต่างประเทศ หรือ เดินทางออกไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาทำที่ประเทศไทยใหม่
2. ต่างชาติบางประเทศเช่น อินเดีย ปากีสถาน หรือคนจีนที่เดินทางโดยเดินผ่านเข้ามา ซึ่งต้องเดินทางกลับไปทำที่สถานฑูตไทยในประเทศนั้น ๆ
3. บริษัทนายจ้างมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ถึง 2 ล้าน และ มีพนักงานคนไทยไม่ถึง 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน
ดังนั้นหากต่างชาติคนใดต้องการเปลี่ยนประเภทก็ต้องดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนว่าสามารถยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้หรือไม่
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Immigration Non-O
1. ต้องมีใบทะเบียนสมรสจดทะเบียนที่ประเทศไทย หรือถ้าจดที่ต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แล้วนำให้สถานทูตประเทศนั้น ๆ รับรอง
2. ต้องมีเงินในบัญชี 400,000 บาท หรือมีเงินเดือนขั้นต่ำ 40,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราเป็น Immigration Non-Ed
ต้องมีใบจากสถานศึกษารับรองประกอบ ซึ่งวีซ่านักเรียนนี้ส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันสอนภาษาที่ไปลงเรียนไว้จะเป็นผู้ออกเอกสารให้ต่างชาติสามารถนำไปยื่นได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองได้

วีซ่าทำงาน

Non-Immigrant Visa (Non-B)

วีซ่าเพื่อเข้ามาทำงาน
วีซ่าทำงาน ( Visa 1 year)
ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นหากต้องการวีซ่าทำงานระยะเวลาทำงาน 1 ปี ต่างชาตินั้นต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อน ซึ่งการจะทำใบอนุญาตทำงานได้นั้นจึงสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้ซึ่งขั้นตอนก่อนทำวีซ่า 1 ปีนั้นมีดังนี้
1. ทำวีซ่า Immigration Non-B ซึ่งหากต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือหากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยไม่ได้ทำวีซ่า Non-B เข้ามา ต้องการจะเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-B (ดูได้ที่หน้าเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา) ก็สามารถทำได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ หรือถ้าเป็นวีซ่าแต่งงาน ( Non-Immigrant Non-O ) ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เหมือนกัน วีซ่า Immigration Non-B สามารถอยู่ประเทศไทยได้ 3 เดือนแต่หากต้องการ 1 ปีก็สามารถขอได้ แต่เฉพาะขอที่สถานทูตไทยในต่างประเทศเท่านั้น แต่ วีซ่า Immigration Non-B 1 ปีนั้นข้อเสียคือต้องเดินทางออกจากประเทศไทยทุก 3 เดือน
2. หลังจากนั้นก็ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน ( Workpermit ) ซึ่งใบอนุญาตทำงานนั้นจะได้รับได้อนุญาตทำงานได้ 1 ปี (แต่วีซ่ายังอยู่ได้ 3 เดือน ) ซึ่งหากต่างชาติต้องการทำงาน 1 ปีต้องทำเรื่องยื่นขอเป็นวีซ่า 1 ปี
เงื่อนไขการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานนั้น บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาทพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน
ขั้นตอนการทำวีซ่าเป็น 1 ปีนั้นเมื่อต่างชาติได้วีซ่า Non-Immigrant B มาแล้วเมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยควรจะทำใบอนุญาตทำงานเลยหากต่างชาติไปทำเดือนสุดท้ายที่ได้วีซ่า Non-Immigrant B อาจทำให้ต่างชาติขึ้นประกันสังคมและยื่น ภงด.1 ไม่ทันในการต่อวีซ่า 1 ปีเพราะต้องมีการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 เดือน (หากไม่มีใบอนุญาตทำงานไม่สามารถจ่ายเงินเดือนต่างชาติได้)
อัตราเงินเดือนขั้นต่ำดูได้ที่หน้า workpermit

วีซ่าแต่งงาน

Non Immigrant O

วีซ่าแต่งงาน

หากต่างชาติที่แต่งงานกับภรรยาคนไทยต้องการวีซ่าเพื่อเข้ามาประเทศไทยนั้น สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่า Non Immigrant O ได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศโดยใช้ใบทะเบียนสมรส และต้องมีเงินฝากในบัญชี 400,000 บาท หรือมีเงินเดือนขั้นต่ำ 40,000 บาท ซึ่งเมื่อเดินทางเข้ามาแล้วต่างชาติสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากต้องการอยู่ 1 ปีต้องไปยื่นขอที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งในท้องถิ่นที่อยู่
หรือหากเดินทางเข้ามาแล้วไม่ได้ขอวีซ่า Non Immigrant O เข้ามาก็สามารถไปเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราก่อนได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา) หลังจากนั้นก็ยื่นทำเรื่องขอวีซ่าเป็น 1 ปี

วีซ่าอาจารย์

Non-Immigrant Visa (Non-B)

วีซ่ากรณีเป็น ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา
หากต้องการประสงค์จะมาสอนหนังสือในสถานศึกษาทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชนนั้นต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (Non-B) ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือสามารถเข้ามาขอที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ ซึ่งสามารถอยู่เมืองไทยได้ 3 เดือน
เมื่อได้วีซ่า Non-B มาแล้วก็ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานที่กระทรวงแรงงาน หลังจากนั้นก็ยื่นขอวีซ่าทำงานเป็น 1 ปี ซึ่งการยื่นวีซ่า 1 ปีนั้นต้องทำ 30 วันสุดท้ายของวีซ่าที่อยู่ในประเทศไทย

วีซ่านักเรียน

Non-Immigrant Visa (Non-ED)

วีซ่านักศึกษา
หากคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาประเทศไทย และต้องการอยู่ศึกษาต่อในประเทศไทยก็สามารถทำเรื่อง เปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-Immigrant Visa (Non-ED) ได้ที่ด่านตรวจคนเมือง หรือ หากอยู่ที่ต่างประเทศก็ทำเรื่องได้ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะได้ระยะเวลา วีซ่า 3 เดือน หากต้องการขอวีซ่าอยู่ 1 ปี สามารถทำเรื่องได้โดยติดต่อไปที่หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อขอหนังสือรับรองการขอวีซ่า หลังจากนั้นก็ไปยื่นเรื่องขอวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอวีซ่า 1 ปีต่อไป